Algemene voorwaarden

De afspraken

 • De kosten voor het laten maken van een website en de geleverde diensten zoals hieronder beschreven, zijn afhankelijk van de gewerkte uren, of worden vooraf vastgelegd.
 • Als er geen vaste kostprijs wordt afgesproken geldt een uurtarief van € 50,- tenzij anders overeengekomen.

Wat kun je hiervoor van ons verwachten?

 • MKB-Online.nu zorgt voor de oplevering van jouw website binnen twee tot acht weken nadat je ons de opdracht geeft. De stijl, kleur, opmaak en inhoud worden zoveel mogelijk vooraf overlegd.
 • Hosting (stalling van jouw website), inclusief software updates en beveiliging updates is tijdens de ontwerp en bouwperiode tot aan de oplevering van de website inbegrepen.
 • Service en ondersteuning is, tenzij anders overeengekomen, tijdens de ontwerp en bouwperiode tot aan de oplevering van de website inbegrepen.
 • MKB-Online.nu helpt bij plaatsing van de content op je site.
 • Indien wenselijk wordt een CMS systeem toegankelijk gemaakt, zodat je de content in de website op ieder moment zelf kunt aanpassen.

Jij bent de baas van je site, je URL en de inhoud van je site. Het domein is / blijft op jouw (bedrijfs)naam geregistreerd.

Wat verwachten wij van jou?

 • Dat je netjes betaalt zoals we hebben afgesproken.
 • Dat als je tevreden bent, je over ons zult praten.
 • Dat als je niet tevreden bent, je dit eerst aan ons meldt.

Wat gebeurt er na de oplevering van de website?

 • Je bent vrij! Je kunt jouw website onderbrengen bij een hostingbedrijf naar eigen keuze (verhuizing domein) of je laat hem hosten en onderhouden door MKB-Online.nu.

Hosting en Onderhoud

Voor de hosting en het onderhoud van een website kun je kiezen tussen verschillende hosting abonnementen. Een hosting abonnement sluit je voor een periode van 12 maanden af. Kijk voor de kosten en bijbehorende diensten op de tarievenpagina.

 • Voor de MKB-Online.nu Hosting abonnementen brengen wij een jaarlijks bedrag in rekening, tenzij anders is overeengekomen.
 • Je dient het MKB-Online.nu Hosting / Premium Hosting / Cloud Hosting abonnement vooruit te betalen.
 • De MKB-Online.nu Hosting abonnementen worden steeds met twaalf maanden verlengd.
 • Opzeggen doe je uiterlijk één maand voorafgaand aan een nieuwe contractperiode. Oftewel voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe contractperiode.
 • De factuur krijg je twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe abonnementsperiode. Je hebt dus na ontvangst van de factuur voor de nieuwe periode, nog 4 weken de tijd om op te zeggen.

Indien je later dan uiterlijk één maand voorafgaand aan de ingangsdatum van een nieuwe contractperiode opzegt, dient de factuur voor de nieuwe contractperiode te worden betaald en de opzegging wordt dan één jaar vooruitgeschoven tot het eind van de nieuwe contractperiode.

Voor het upgraden of downgraden van een hosting abonnement en de daarmee gepaard gaande verhuizing van de website(s) kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Wijzigingen in de prijs zullen wij minimaal drie maanden vooraf per email aan je doorgeven.

 

 

Alle genoemde bedragen zijn vermeld exclusief het op dat moment geldende btw percentage.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. MKB-Online.nu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MKB-Online.nu gevestigd aan de Weiver 90, 1551 SK te Westzaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58420312;
 2. Opdrachtgever: het bedrijf dat met MKB-Online.nu een overeenkomst is aangegaan;
 3. Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
 4. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen MKB-Online.nu en de opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van MKB-Online.nu en op alle overeenkomsten tussen MKB-Online.nu en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
 3. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
 4. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MKB-Online.nu vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien MKB-Online.nu niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MKB-Online.nu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. MKB-Online.nu heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. Ieder aanbod en alle offertes van MKB-Online.nu zijn vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten of e- mailberichten van MKB-Online.nu of op zijn website binden MKB-Online.nu niet.
 3. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door MKB-Online.nu wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van MKB-Online.nu onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
 4. Indien MKB-Online.nu voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van MKB-Online.nu te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft MKB-Online.nu het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.
 5. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard door de opdrachtgever. De aanvaarding door opdrachtgever geschiedt schriftelijk of langs elektronisch weg.
 2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 5. Uitvoering van de werkzaamheden

 

Artikel 5 a. Algemene uitvoering van werkzaamheden

  1. MKB-Online.nu zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
  2. MKB-Online.nu zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
  3. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  4. Indien MKB-Online.nu op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan MKB-Online.nu vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MKB-Online.nu.
  5. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

Artikel 5 b. Ontwerpen en bouwen van een website

  1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
  2. MKB-Online.nu heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart MKB-Online.nu voor aanspraken van derden ter zake.
  3. MKB-Online.nu zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.
  4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. MKB-Online.nu zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
  5. De opdrachtgever vrijwaart MKB-Online.nu voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat MKB-Online.nu kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en MKB-Online.nu daarvoor niet gewaarschuwd heeft. MKB-Online.nu heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan MKB-Online.nu verstrekte bronmaterialen.
  6. MKB-Online.nu zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.

Artikel 5 c. Onderhoud aan een website

  1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.
  2. MKB-Online.nu biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door MKB-Online.nu. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal MKB-Online.nu dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
  3. MKB-Online.nu is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. MKB-Online.nu is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van MKB-Online.nu dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
  4. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
  5. Mocht de opdrachtgever met MKB-Online.nu overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal MKB-Online.nu trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.
  6. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal MKB-Online.nu deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden nageleefd. Opdrachtgever vrijwaart MKB-Online.nu voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal MKB-Online.nu deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.
  7. Indien MKB-Online.nu en opdrachtgever zijn overeengekomen dat MKB-Online.nu ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal MKB-Online.nu zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. MKB-Online.nu kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 5 d. Webhosting

  1. MKB-Online.nu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaam-registrant of anderen waarop MKB-Online.nu geen invloed kan uitoefenen.
  2. Indien derden een deel van de overeenkomst uitvoeren, bijvoorbeeld bij webhosting, gelden de algemene voorwaarden van die derden voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van opdrachtnemer. Als dat laatste het geval is prevaleren deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 e. Diversen

 1. Alle door MKB-Online.nu ontworpen producten, daaronder begrepen de websites mogen door opdrachtnemer voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.
 2. Tenzij het product of de dienst zich er niet voor leent is het MKB-Online.nu toegestaan zijn naam te vermelden en/of te verwijderen. Dit geldt ook voor naamsvermelding op gebouwde websites.

Artikel 6. Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MKB-Online.nu zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal MKB-Online.nu de opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal MKB-Online.nu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 7. Oplevertijden

 1. De door MKB-Online.nu opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 2. In het geval dat een door MKB-Online.nu met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens MKB-Online.nu.
 4. Indien MKB-Online.nu het vermoeden heeft of weet dat hij niet tijdig kan opleveren, dan zal MKB-Online.nu de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MKB-Online.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door MKB-Online.nu voorgeschreven specificaties.
 2. De opdrachtgever zal MKB-Online.nu steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever vrijwaart MKB-Online.nu voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
 4. De opdrachtgever is gehouden MKB-Online.nu onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
 6. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht alvorens hij het opgeleverde werk verspreidt het opgeleverde werk te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan MKB-Online.nu een opdracht te geven tot het vervaardigen van werk dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien MKB-Online.nu constateert of een vermoeden heeft dat het door de opdrachtgever gewenste werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft MKB-Online.nu het recht de opdracht te annuleren. MKB-Online.nu is niet verplicht te controleren of het door de opdrachtgever gewenste werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
 8. Worden werkzaamheden vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan MKB-Online.nu nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
 9. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens MKB-Online.nu niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens MKB-Online.nu handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die MKB-Online.nu daardoor lijdt en heeft MKB-Online.nu het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Facturatie en betaling

 1. Facturatie geschiedt na de oplevering van het werk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever dient de van MKB-Online.nu ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
 4. Betaling dient zonder korting en verrekening te geschieden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van MKB-Online.nu op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.
 7. MKB-Online.nu kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan MKB-Online.nu verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij MKB-Online.nu.
 2. MKB-Online.nu verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever een licentie voor onbepaalde tijd om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.
 3. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van MKB-Online.nu, dan heeft MKB-Online.nu het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die MKB-Online.nu daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij MKB-Online.nu voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 5. MKB-Online.nu is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of pr-doeleinden. In dit kader heeft MKB-Online.nu het recht de naam en/of logo van de opdrachtgever en een foto van het opgeleverde werk op zijn website te plaatsen.

Artikel 11. Onderzoek naar het bestaan van rechten

 1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan MKB-Online.nu ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 12. Klachten

 1. De opdrachtgever is verplicht het opgeleverde terstond na de levering te controleren.
 2. Klachten over het opgeleverde dienen door de opdrachtgever aan MKB-Online.nu zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MKB-Online.nu in staat is adequaat te reageren.
 3. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever MKB-Online.nu de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat MKB-Online.nu overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat MKB-Online.nu erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal MKB-Online.nu slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. MKB-Online.nu kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
  b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. MKB-Online.nu is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart MKB-Online.nu tegen alle aanspraken ter zake.
 3. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, dan kan MKB-Online.nu niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 4. Voor de afwijkingen welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het opgeleverde valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen wat de kwaliteit, kleur, afmetingen, dikte, gewicht en dergelijke betreft, is MKB-Online.nu niet aansprakelijk.
 5. MKB-Online.nu is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 6. Iedere aansprakelijkheid van MKB-Online.nu voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 7. Indien MKB-Online.nu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MKB-Online.nu beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De opdrachtgever vrijwaart MKB-Online.nu voor vorderingen die derden tegen MKB-Online.nu instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor MKB-Online.nu niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden MKB-Online.nu op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor MKB-Online.nu mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens MKB-Online.nu vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens MKB-Online.nu kan aanwenden.

Artikel 14. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van MKB-Online.nu is onder andere sprake indien MKB-Online.nu verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, e-mailstoring, weersomstandigheden, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere natuurlijke personen die namens MKB-Online.nu de overeenkomst uitvoert, defecten aan machines, overheidsmaatregelen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van MKB-Online.nu.
 3. In geval van overmacht zal MKB-Online.nu vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. De werkzaamheden die tot aan de overmachtssituatie zijn uitgevoerd zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal MKB-Online.nu de opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. MKB-Online.nu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
  b. na het sluiten van de overeenkomst MKB-Online.nu omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van MKB-Online.nu op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MKB-Online.nu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. MKB-Online.nu is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat MKB-Online.nu de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat MKB-Online.nu de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
 4. MKB-Online.nu behoudt te allen tijde het recht de schades aan de opdrachtgever in rekening te brengen die MKB-Online.nu lijdt doordat de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen jegens MKB-Online.nu is nagekomen. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. Indien MKB-Online.nu op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en MKB-Online.nu zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MKB-Online.nu niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen MKB-Online.nu en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MKB-Online.nu worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MKB-Online.nu gevestigd is.